Tiêu chuẩn TCCS 04:2008/SLMC

Chứng nhận cột điện bê tông cốt thép chữ H từ 6,5A đến 8,5C (nhãn hiệu HVT) phù hợp với tiêu chuẩn TCCS 04:2008/SLMC

Chứng nhận cột điện bê tông cốt thép chữ H từ 6,5A đến 8,5C (nhãn hiệu HVT) phù hợp với tiêu chuẩn TCCS 04:2008/SLMC