Tiêu chuẩn TCVN 5847:2016

Chứng nhận cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I, loại dự ứng lực và không dự ứng lực (nhãn hiệu VLT) phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5847:2016

Phụ lục phạm vi chứng nhận