Tiêu chuẩn TCCS 04:2008/SLMC

Chứng nhận cột điện bê tông cốt thép chữ H từ 6,5A đến 8,5C (nhãn hiệu HVT) phù hợp với tiêu chuẩn TCCS 04:2008/SLMC

Tiêu chuẩn TCVN 5847:2016

Chứng nhận cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I, loại dự ứng lực và không dự ứng lực (nhãn hiệu VLT) phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5847:2016