Vật liệu xây dựng

– Cát vàng Sông Lô qua sàng rửa đạt tiêu Tiêu chuẩn cát xây dựng TCVN 7570:2006

– Sỏi 1×2 Sông Lô qua sang rửa đạt Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 10321:2014